Monthly Archives: December 2017

Patients’ rights within justice system/ Tirana Court Chairwoman: Need for preparation and recommendation of sub articles

Together for Life Organization organized a seminar on the topic “Patients' Rights within Justice System" under the project “Justice for All” founded by USAID. During the discussions, there were cases referred and problems raised, regarding lack of medicaments and the difficulties the patients face in health system services. It was also discussed on the fight…
Më tepër

Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë/ Kryetarja e Gjykatës: Të përgatiten dhe propozohen akte nënligjore

Shoqata “Together for Life” realizoi konferencën me temë “Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë” në partneritet me projektin e USAID-it “Drejtësi për të Gjithë”. Qëllim diskutimi ishin të drejtat e pacientëve dhe aksesi i tyre në sistemin e drejtësisë, si dhe angazhimi i autoriteteve përgjegjëse për  të lobuar dhe advokuar për të drejtat e…
Më tepër

Raport mbi Prokurimin dhe Buxhetimin e Barnave në Sektorin e Shëndetësisë

Mungesa e barnave spitalore është një ndër problemet më të mëdha që ndeshin pacientët në sistemin shëndetësor. Pikërisht duke u nisur nga ky problem Shoqata “Together For Life” realizoi për herë të parë një studim mbi prokurimin dhe buxhetimin e barnave spitalorë në shëndetësi. Ekspertë të prokurimeve dhe të buxhetimeve në shëndetësi kanë marrë si…
Më tepër

Report on Medicaments’ Procurement and Budget in the Health Sector

Lack of hospital medicaments is one of the biggest problems the patients face in the health system. Based on this problem “Together For Life” organization, conducted for the first time, a survey on the procurement and budgeting process of medicines in health care system. Procurement and budgeting experts in health system are focused in 8…
Më tepër