Monthly Archives: December 2019

Thirrje për psikolog/e

Termat e Referencës Shpallje vendi vakant për Psikolog/e për zhvillimin e sesioneve këshilluese me prindër dhe mësues në Shkodër, Malësi të Madhe dhe Pukë lidhur me mekanizmat për parandalimin, identifikimin, vlerësimin dhe raportimin e dhunës ndaj fëmijëve. OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Zhvillimi i sesioneve këshilluese me prindërit dhe mësuesit në tri…
Më tepër

Thirrje për Ekspert/e Ligjor/e

Termat e Referencës Shpallje vendi vakant për Ekspert/e Ligjor/e për zhvillimin e sesioneve këshilluese me prindër dhe mësues të tri shkolla (Shkodër, Malësi e Madhe, Pukë) lidhur me kuadrin ligjor, rastet dhe mekanizmat për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi. OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Zhvillimi i sesioneve këshilluese me prindërit…
Më tepër

Thirrje për Ekspertë

Në kuadër të projektit "Evropa Respekton të Drejtat e Njeriut", Shoqata “Together for Life” hap thirrje për 2 ekspertë në Fushën e të Drejtave të Njeriut dhe të Rolit të Institucioneve të Pavarura në Procesin e Integrimit Evropian, për trajnimin e stafit të Avokatit të Popullit, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit…
Më tepër

Thirrje për Ekspertë

Në kuadër të projektit "Evropa Respekton të Drejtat e Njeriut", Shoqata “Together for Life” hap thirrje për 1 ekspert me njohuri të thelluara në Organizimin dhe Funksionimin e Strukturave të Bashkimit Evropian për të Drejtat e Njeriut, kryesisht Gjykata e Strasburgut dhe Gjykata e Luksemburgut, për trajnimin e Institucioneve të Pavarura në Fushën e të Drejtave të…
Më tepër