Çfarë duhet të përballosh nëse je grua sipërmarrëse në Shqipëri?

Gratë sipërmarrëse hasen çdo ditë me vështirësi në aktivitetin e tyre. Studimi Klima e       përgjithshme e biznesit dhe ndikimi tërmeteve  vjeshtës 2019 e pandemisë COVID-19 te gratë sipërmarrëse” i realizuar nga shoqata “Together for Life”  me mbështetjen e Agjencisë Austriake për Zhvillim –ADA, ka sjellëndër të tjeranjë pasqyrë të shqetësimeve dhe sfidave me të cilat përballen gratë sipërmarrëse. 

Studimi është zhvilluar  në qarqet TiranëDurrës dhe Lezhë, ku është e përqendruar rreth 55% e sipërmarrjeve të drejtuara nga gratë  

Në këtë shkrim do të sjellim disa nga gjetjet e studimit rreth vështirësive me të cilët hasen gratë sipërmarrëse.  

Shumica dërrmuese e grave sipërmarrëse pranojnë se  aktivitetin e tyre  përditshëm, vështirësitë më të mëdha (85%) ndeshin përsa i përket shitjeve e marketingutnga njëra anëdhe legjislacionin e detyrimet shtetërorenë anën tjetër 

Vështirësitë  shitje e marketing kanë të bëjnë kryesisht me luhatjen e kërkesës ose klientelën e paqendrueshmesi dhe informalitetin e lartë në treg.  shumë se gjysma e grave të pyetura (nga 200 gjithsejkanë vlerësuar si  larta kostot e marketingut dhe konkurrencën e ashpër si pengesë për zhvillim 

Legjislacioni dhe detyrimet shtetërore janë shqetësim madhor për pjesën më të madhe  ndërmarrjet  drejtohen nga gratëpër shkak  taksave e tatimet e larta dhe ndryshimeve  vazhdueshme  sistemin fiskal60% e sipërmarrëseve besojnë se ka mungesa  kuadrin ligjorndërkohë  për ndërmarrjet me mbi 10 të punësuar mbetet shqetësues rimbursimi i                                                                TVSH-s nga shteti dhe korrupsioni  radhët e administratës shtetërore.  

Në masë të madhe (70%) shprehin shqetësimin e tyre gratë përsa  përket  vështirësive që ato hasin  financimin e aktivitetit, me tregun e punës dhe burimet njerëzoreVështirësitë për financim mes grave sipërmarrëse fillojnë nga sigurimi i informacionit  nevojshëm mbi subvencionetgrantet apo kreditëderi tek interesat e larta  kredive nga institucionet financiare.   

Tregu i punës dhe burimet njerëzore janë një shqetësim madhor për bizneset e drejtuara nga gratëku dominon mungesa e stafit  kualifikuar dhe me përvojë (68%), e cila në ndërmarrjet me mbi 10 punonjës është më e lartë (89%). Është kuptueshme që sa më i madh të jetë biznesi aq  shpesh procedura rekrutimi dhe kërkesa për specialistë  ndryshëm kaaq më e vështirë bëhet për të siguruar stafë të kualifikuar dhe me eksperiencë 

Zhvillimet e vazhdueshme teknologjike vendosin  shumë se gjysmën e grave sipërmarrëse përpara vështirësisë për  kryer investime  vazhdueshme  linjat e prodhimitmakineritëpajisjet e programet me qëllim përshtatjen e biznesit  tyre me këto ndryshime.  

Gjatë rutinës  biznesitvështirësitë sociale  shprehura nga gjysma e grave sipërmarrëse i rendit këto problematika  vendin e fundit, duke vënë  pah sesa shqetësuese janë problematikat e tjera si financimishitjet etj. Ndërkohë kur flitet për vështirësi  ndikuara ose  i atribuohen gjinisë  pronareve dhe drejtuesevekëto problematika sociale shfaqen   shtuara dhe klasifikohen si  tipiket e   shpeshtat. Kjo është e kuptueshmepasi vetë këto gra ia kanë dalë  ngrenë aktivitetin e tyre privatpavarësisht mentalitetit apo vështirësisë për  balancuar prezencën  biznes me rolin  familje 

Sipas grave sipërmarrëseve politikat publike dhe mjedisi i biznesit  Shqipëri janë qartazi  shumë favorizuese përkundrejt burrave sipërmarrësRreth 6 nga 10 gra sipërmarrëse veçojnë se fitimi i tenderave publikë e koncesionevesi dhe mundësia për  hyrë  treg ose për t’ju përqasur tregjeve  reja janë  shumë  favor  sipërmarrësve meshkuj. Ndërkohë  gjysma beson sërish se politikat dhe mjedisi favorizon  shumë promovimin e sipëmarrjes private ku pronarët a drejtuesit janë meshkuj. Përjashtim bën vetëm qasja gati e barabartë për  dyja gjinitë  edukim dhe trajnim për menaxhimin e ndërmarrjeve private.  

 

No Comments Yet.

Leave a comment