Aktiviteti i saj ka filluar në janar 2017 nëpërmjet disa aktiviteteve prezantuese me partnerë të ndryshëm dhe grupe interesi, siç janë sindikatat e nivelit qendror dhe ato në nivel ndërmarrjeje, Institucionet Shtetërore, organizatat e punëdhënësve dhe gjatë vitit të parë të punës do të mbështetet më tepër në sektorët e naftës dhe minierave, por edhe në sektore të tjerë që do të dalë e nevojshme gjatë aktivitetit të saj në vijim.

Shumë shpejt në javët në vazhdim, qendra do të bëjë lançimin e saj zyrtar ku do të jenë të ftuar institucionet shtetërore, sindikata, organizatat e ndryshme që kanë aktivitet në marrëdhëniet e punës.

Për më shumë për aktivitetet prezantuese të muajit të parë, ju lutemi shihni

webin e qendrështtp://clrsd.org/      

email: info@clrsd.org